مجموعه اتومدیران در قسمت فروش، اداری و مالی همکار استخدام میکند.